verkavelingsvergunningen

Wat?

Wanneer je een perceel grond, gelegen in een woonzone, wil splitsen in verschillende percelen om er op te bouwen, moet je over een verkavelingsvergunning beschikken.

Wie een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, is verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen. Verkavelen is het vrijwillig verdelen in twee of meer kavels van een stuk grond om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan 9 jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden. De gemeente heeft de mogelijkheid om voor deze vergunning lasten op te leggen, zoals verwezenlijking van wegen, groene ruimte, ruimten voor openbaar nut, enzovoort, en financiële waarborgen voor de uitvoering van de werken.

Voor het afleveren van een verkavelingsvergunning moet het college van burgemeester en schepenen meestal het advies inwinnen van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte en Erfgoed te Leuven.

Kan de verkaveling worden gewijzigd?

De voorschriften van de verkaveling en de plannen kunnen in de meeste gevallen gewijzigd worden.
Soms kan je ook een afwijking aanvragen.

Enkele voorbeelden:

 • ik wil de afmetingen van de bouwkavel wijzigen omdat ik een stuk grond heb kunnen bijkopen of een strook grond kan omruilen
 • ik wil de kavels herindelen
 • ik wil de afmetingen van de te bouwen woning wijzigen
 • ik wil de afmetingen van de bouwvrije stroken of de inplantingsdiepte wijzigen
 • ik wil een andere bestemming geven aan het te bouwen gebouw
 • ik wil een grotere kroonlijsthoogte
 • ik wil een afwijkende dakhelling
 • ik wil andere bouwmaterialen gebruiken
 • ik wil een bijgebouw of een groter bijgebouw plaatsen
 • ik wil het reliëf wijzigen
 • ik wil een vijver of een zwembad aanleggen

Deze vragen zullen door het gemeentebestuur afgewogen worden ten opzichte van de bestemming van de grond volgens het gewestplan en ten opzichte van de diverse verordeningen. Er zal ook rekening gehouden worden met de harmonie in bebouwing en functies van de wijk. Tevens zal het akkoord gevraagd worden van de mede-eigenaars van de verkaveling en de rechtstreeks aanpalende eigenaars.

De aanvraag van een wijziging van een verkaveling is bijna dezelfde procedure als die van een verkavelingsvergunning.

Voor het afleveren van een verkavelingswijziging moet het college van burgemeester en schepenen meestal het advies inwinnen van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte en Erfgoed te Leuven.

Hoe aanvragen?

Op de dienst grondgebiedszaken kan je de nodige aanvraagformulieren bekomen. Je kan deze ook hieronder downloaden.

Hoeveel kost het?

De volgende bedragen zijn te betalen bij de indiening van de verkavelingsaanvraag of de wijziging van een verkaveling.

Je betaalt ‚ā¨ 1,75 (zegelrecht) bij het indienen van het dossier.

Naar aanleiding van de verkavelingsaanvraag zullen door de gemeente aan de diverse nutsbedrijven kostenramingen voor aanleg of uitbreiding van de diverse leidingen gevraagd worden. Deze geldbedragen dienen voorafgaandelijk aan het verkrijgen van de vergunning betaald te worden aan de nutsbedrijven.

Voor de aanleg van riolering dien je een aanvraag in bij de dienst openbare werken.

Wanneer vervalt de vergunning?

 • De verkavelingsvergunning vervalt indien binnen vijf jaar na afgifte ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of opstalrecht van ten minste één derde van de kavels niet is geregistreerd.
 • Indien binnen de tien jaar na afgifte van de verkavelingsvergunning, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of opstalrecht van ten minste twee derde van de kavels niet is geregistreerd.

Gerelateerde items

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be