Riolering

In de meeste straten van Sint-Genesius-Rode ligt er riolering. Meestal is het een gemengd stelsel. Dit betekent dat afvalwater en regenwater door dezelfde buis lopen. Bij de aanleg van nieuwe riolering of bij heraanleg is de gemeente verplicht om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Er wordt een buis gelegd voor het regenwater en een buis voor het afvalwater. Het opvangen van het regenwater in putten of infiltratiesystemen is de beste oplossing om wateroverlast te voorkomen. Het water wordt op zo aan de bron opgevangen en gebufferd en belast het afvoersysteem niet. De lager gelegen plaatsen hebben zo minder kans op wateroverlast.

Alle riolen van Sint-Genesius-Rode zijn nog niet verbonden met een zuiveringsinstallatie. Dat is een taak van Aquafin. Zij zijn verantwoordelijk voor aanleg van collectoren die het afvalwater opvangen en naar het zuiveringsstation afvoeren. Hierdoor komt het opgevangen afvalwater niet meer in de waterlopen terecht.

Het private gescheiden rioleringsstelsel

In een woning wordt niet enkel huishoudelijk afvalwater geproduceerd. Er moet ook nog een grote hoeveelheid regenwater op een degelijke manier worden afgevoerd.

Het is de bedoeling dat dit regenwater apart wordt gehouden van het afvalwater. De regenwaterafvoeren kunnen bovendien naar een regenwaterput worden geleid. Als men op deze put een waterpomp aansluit, kan het regenwater gebruikt worden voor bijvoorbeeld de spoeling van de toiletten. De overloop van de put wordt bij voorkeur aangesloten op een natuurlijke of kunstmatige afvoerweg voor regenwater. Als dit niet mogelijk is, dan mag de overloop aangesloten worden op het huisaansluitputje. Dit moet zodanig gebeuren dat het regenwater niet met huishoudelijk afvalwater wordt vermengd vooraleer het in het huisaansluitputje terechtkomt. Daarom moet de overloop worden aangesloten naast de afvoer van afvalwater.

Onderhoud en herstellingen

Na uitvoering van de werken is de gemeente verantwoordelijk voor de aansluiting op de riolering voor het gedeelte op het openbaar domein.
Indien er een herstelling moet gebeuren aan de gresbuizen op openbaar domein, dan wordt deze uitgevoerd door de werklieden van de gemeente of door een aannemer die de gemeente heeft aangesteld. De kosten voor deze herstelling zijn ten laste van de gemeente. Als het echter gaat om een herstelling van schade die is veroorzaakt door slecht gebruik van de huisaansluiting zullen de kosten wel ten laste van de aanvrager zijn. Slecht gebruik van de aansluiting kan onder meer aangetoond worden aan de hand van de aanwezigheid van sporen van gestold frietvet of andere producten die niet in de riolering horen.

Wie?

Wie op het openbaar rioleringsnet wil aansluiten, kan daarvoor terecht bij de dienst openbare werken.
De aansluiting gebeurt door de gemeente zelf of door een aannemer aangesteld door de gemeente.

Bij elke nieuwbouw is het verplicht om een afzonderlijk afvalwater- en regenwaterstelsel te plaatsen. Het regenwater moet ingezameld worden in een regenwaterput.

Hoeveel kost het?

De kostprijs voor een standaardaansluiting (diepte max 0.80m – lengte max 15m – diameter 160mm) wordt forfaitair vastgesteld op € 2.000 (excl. BTW) + 21% BTW, welke aan de aanvrager zal worden aangerekend bij ontvangst van de aanvraag.
Wanneer de huisaansluiting niet aan de voorwaarden van een standaardaansluiting voldoet, wordt u eerst een raming van de werkelijke kost overgemaakt.

Hoe aanvragen?

Het is voor iedereen verboden om werken uit te voeren aan de openbare rioleringen. Het aansluiten op de rioleringsbuizen in de straat mag enkel gebeuren door werklieden van de gemeente of door een aannemer die de gemeente daarvoor heeft aangesteld. In bepaalde verkavelingen zijn deze aansluitingen al uitgevoerd. Daar zijn er wachtaansluitingen geplaatst op de onbebouwde percelen, ter hoogte van de scheidingslijn met het openbaar domein. Als het perceel wordt bebouwd, kan de particulier later zelf zijn afvoerleidingen aansluiten.

Hoe krijg ik een aansluiting?

Als er nog geen huisaansluitputje klaar zit op jouw perceel, dan moet er een huisaansluiting uitgevoerd worden op de rioleringsbuizen:

  • Je doet een aanvraag bij de dienst openbare werken. Het aanvraagformulier kan je hieronder downloaden. Je kan het ook afhalen aan het loket van de dienst.
  • Dien de aanvraag minstens drie maanden voor de aansluiting in.
  • Je ontvangt een procedure met de algemene werkwijze.
  • Vanaf het moment dat de dienst openbare werken het aanvraagformulier ontvangt, start de afhandelingsprocedure.

Afhandelingsprocedure

  • Een personeelslid van de dienst openbare werken bezoekt de plaats waar de huisaansluiting moet gebeuren.
  • De gegevens op de aanvraag worden nagezien.
  • Er wordt bekeken of het mogelijk is om de huisaansluiting(en) uit te voeren zoals aangevraagd is.
  • Indien nodig worden ook nog bijkomende machtigingen aangevraagd bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, indien de aansluiting moet gebeuren langsheen een gewestweg.
  • De dienst openbare werken maakt een raming op voor de uit te voeren werken. De geraamde kostprijs wordt aan de aanvrager overgemaakt. Zodra de aanvrager betaalt, wordt de opdracht van uitvoering gegeven aan de aannemer. Tussen het tijdstip van het ontvangen van de aanvraag tot huisaansluiting en de daadwerkelijke uitvoering kan wat tijd verlopen. Vandaar dat je de aanvraag tijdig moet indienen.

Meer info

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 20
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be