Premie voor de renovatie en de verfraaiing van gevels

Het gemeentebestuur kan aan particuliere personen een premie verlenen voor het uitvoeren van werken aan alle van op het openbare domein zichtbare vrijstaande gevels van bestaande gebouwen.

Het gebouw waaraan de werken zullen worden uitgevoerd, dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • het gebouw dient op de datum van aanvraag tenminste 40 jaar oud te zijn vanaf de datum van de bouwvergunning of vanaf de eerste bewoning;
  • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (K.I.) van het gebouw mag maximaal € 1.600 bedragen.

De werken die voor de berekening van de premie in aanmerking komen zijn:

  • reinigings-, herstellings- en schilderwerken van de gevels
  • bezetten, vernieuwen en hermetselen van gevels, eventueel gekoppeld aan het aanbrengen van een buitenisolatie van minstens 5 cm dik of van een spouwisolatie.

Schilderwerken aan het buitenschrijnwerk worden uitgesloten, tenzij zij gepaard gaan met werken aan de gevels, zoals vermeld hierboven.

De werken dienen door het gemeentebestuur op ten minste € 500 geraamd te worden, op basis van de beschrijving van de werken, de opgemaakte raming en het verslag van de bevoegde ambtenaar.

De werken mogen slechts aangevat worden na een onderzoek ter plaatse, behalve indien dit onderzoek niet gebeurde binnen 30 dagen na de aanvraag.

De werken kunnen uitgevoerd worden door de premieaanvrager zelf of door één of meerdere geregistreerde aannemers.

De premie voor het uitvoeren van werken aan de gevels van bestaande gebouwen bedraagt 50 % van de kostprijs der werken met een maximum van 500 euro. Voor het aanbrengen van een buitenisolatie of van een spouwisolatie in combinatie met het uitvoeren van werken aan de gevels van bestaande gebouwen, wordt een premie toegekend die 50 % van de kostprijs der werken bedraagt met een maximum van 500 euro, zodat de totale premie maximaal 1 000 euro bedraagt.

Wie?

De premie kan aangevraagd worden door particuliere personen in hun hoedanigheid van eigenaar (enkel voor eigenaar(s) van 1 enkele woning/gebouw).

Hoe aanvragen?

De premieaanvraag moet ingediend worden via het aanvraagformulier en terugbezorgd worden aan de dienst grondgebiedszaken.

Om geldig te zijn dient de aanvraag buiten het aanvraagformulier de volgende stukken bevatten:

  • een nauwkeurige beschrijving van de werken;
  • de raming van de kostprijs en/of de offerte van een geregistreerde aannemer. Deze omvat een afzonderlijk luik voor de aan te brengen buitenisolatie of spouwisolatie;
  • een attest afgeleverd door het Registratiekantoor van Halle, Zuster Bernardastraat 32 te 1500 Halle, waaruit blijkt dat de aanvrager geen andere eigendommen bezit.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het voorlopig berekende premiebedrag aan de aanvrager meegedeeld. De premie wordt definitief vastgelegd, nadat de premieaanvrager de facturen van de uitgevoerde werken en/of van de gebruikte materialen heeft voorgelegd. De facturen dienen opgesteld te zijn op naam van de premieaanvrager. De BTW wordt in de kostprijs inbegrepen. Er wordt geen rekening gehouden met facturen die dateren van vóór de datum van de aanvraag.

Het definitief vastgestelde bedrag van de premie wordt aan de aanvrager meegedeeld na onderzoek ter plaatse aangaande de werkelijke uitvoering van alle werken.

De aanvraag vervalt indien de premieaanvrager niet alle werken heeft uitgevoerd binnen een termijn van één jaar, die ingaat op de datum dat hij de voorlopige mededeling van het bedrag van de premie ontvangt.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be