Gemeentebelasting op niet-bebouwde percelen in verkavelingen

Op elk niet-bebouwd perceel dat in een niet-vervallen verkaveling ligt, wordt een belasting geheven. Een niet-bebouwd perceel is een perceel waarop de oprichting van een woning op 1 januari van het belastingjaar niet is begonnen.

Wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het belastingjaar. In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht. Zijn er meerdere eigenaars van hetzelfde perceel, dan betaalt elke eigenaar belasting op zijn deel.

De eigenaar ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
Gebeurt dit niet binnen de vastgestelde termijn, dan volgt een aangetekende brief met de bepalingen van de belasting. De eigenaar krijgt dan dertig dagen de tijd om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken.
Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan wordt de belasting ambtshalve ingevorderd en verhoogd met een bedrag gelijk aan deze belasting.

Hoeveel kost het?

 • De belasting bedraagt € 38 per strekkende meter lengte van de kavel palend aan een al dan niet verwezenlijkte weg die voorkomt in de verkavelingsvergunning. Er is een minimale aanslag van € 265 per bouwperceel vastgelegd.
 • Wanneer een kavel paalt aan één of meer straten, dan wordt de grootste gevellengte langs één van die straten genomen om de belasting te berekenen.
  Ligt het perceel op een hoek, dan wordt de grootste van de rechte gevellengten genomen, plus de helft van de afgeronde of afgesneden hoek.
 • Voor een onbebouwd perceel dat in de loop van het belastingjaar wordt bebouwd, maakt de eigenaar aanspraak op een belastingvermindering. De belasting is dan verschuldigd voor de periode van 1 januari tot en met het einde van de maand waarin de werken beginnen.
  Een voorbeeld:
  Je moet € 600 betalen als jaarlijkse belasting en je bent beginnen bouwen op 15 mei. Je krijgt dan een vermindering en betaalt € 250 (€ 600 gedeeld door 12, vermenigvuldigd met 5) voor de periode van 1 januari tot 31 mei.
  Je bent verplicht het gemeentebestuur schriftelijk op de hoogte te brengen van de datum van aanvang van de werken vóór deze beginnen. Gebeurt dit niet, dan vervalt de belastingvermindering. De aanvang van de werken zal bevestigd worden door een verklaring van de gemeentelijke bouwcontroleur.
 • Als de belasting ambtshalve wordt ingevorderd, wordt het bedrag verdubbeld.
 • De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Vrijstellingen?

Van deze belasting zijn vrijgesteld:

 • eigenaars van één enkel onbebouwd perceel, zonder enig ander onroerend goed in België of in het buitenland (attest van het registratiekantoor);
 • ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste (attest van het registratiekantoor, attest van het kinderbijslagfonds).

Deze vrijstellingen kunnen niet gecumuleerd worden en ze gelden slechts gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de verwerving van het perceel. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer je een perceel koopt in 2015, zonder eigenaar te zijn van een ander onroerend goed, je tot 2020 vrijgesteld bent van de belasting. Wordt er in de loop van die vijf jaar een kind geboren in jouw gezin, dan heeft dit geen invloed op de duur van de vrijstelling.

Meen je aanspraak te maken op een vrijstelling of ben je ten onrechte belast, dan kan je bezwaar tegen deze belasting indienen. Dit doe je door binnen de drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting een schriftelijk bezwaar af te geven of op te sturen aan het college van burgemeester en schepenen.

Wie aanspraak meent te maken op een vrijstelling, dient deze elk jaar aan te vragen, met de nodige bewijsstukken ter staving.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be